top of page

Wedergeboorte

De bijbel zegt dat wedergeboorte een absolute noodzaak is om in de
hemel te kunnen komen, oftewel, behouden te kunnen worden.

Johannes 3:3 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar,
Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het  Koninkrijk 
Gods niet zien. 3:4 Nikodemus zeide tot  Hem: Hoe kan een mens
geboren worden, als hij oud is? Kan hij dan voor de tweede maal in
de moederschoot ingaan en geboren worden? 3:5 Jezus antwoordde:
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt  uit water
en  Geest, kan hij het  Koninkrijk  Gods niet binnengaan. 3:6 Wat uit het
vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest. 3:7
Verwonder u niet, dat  Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren
worden.

Graag wil ik hieronder proberen u zo duidelijk mogelijk uit te leggen wat
die wedergeboorte nu precies is.Jezus sprak in bovenaangehaalde tekst
tegen Nikodemus over het verschil tussen iemand die geboren is uit “water”
en iemand die geboren wordt uit de “Geest”.De geboorte uit water heeft
betrekking op onze geboorte. Nikodemus spreekt daarom ook over de
moederschoot. Jezus zelf noemt dit later in vers 6: “uit het vlees”geboren
zijn.Ieder mens is uit het vlees geboren, maar niet ieder mens is uit de
Geest geboren. Jezus zegt dan: Wat uit het vlees geboren is, is vlees.

Dit heeft betrekking op onze lichamelijk toestand. Wij zijn mensen van
vlees en bloed, d.w.z. we hebben ons lichaam en daarnaast ons
innerlijk, onze ziel, geachten, emoties en onze wil.

De bijbel zegt dat vlees en bloed de hemel niet kunnen binnengaan.

1 Korinth. 15:50 Dit spreek ik evenwel uit, broeders: vlees en bloed
kunnen het Koninkrijk   Gods niet beerven en het vergankelijke beërft
de onvergankelijkheid niet.


Dit betekent dat wij in onze oorspronkelijk staat, zoals wij geboren zijn,
dus nooit in de hemel kunnen komen.

Dat is de reden waarom Jezus zegt dat wij wederom geboren moeten
worden. Want bij de wedergeboorte komt onze geest tot leven.

Colossenzen 2:13 Ook u heeft Hij, hoewel gij dood waart door uw
overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met
Hem, toen Hij ons al onze  overtredingen kwijtschold..

Wij zijn geestelijk dood door de zonde, maar worden bij de weder-
geboorte met Christus levend gemaakt.

Dit spreekt over een heel nieuw leven dat wij dan krijgen met Jezus
Christus.


2 Korinth. 5:17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping;
het oude is  voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.

Titus 3:3 Want vroeger waren ook wij verdwaasd, ongehoorzaam,
dwalende, verslaafd aan  velerlei begeerten en zingenot, levende in
boosheid en nijd, hatelijk en elkander hatende.  3:4 Maar toen de
goedertierenheid en mensenliefde van onze Heiland{ en} God verscheen,
3:5 heeft  Hij, niet om werken der gerechtigheid, die wij zouden gedaan
hebben,  doch naar zijn ontferming ons gered door het bad der
wedergeboorte en der vernieuwing door de  Heilige Geest,

Dit betekent wel dat God van ons verwacht dat we ook daadwerkelijk
anders gaan leven. Wedergeboorte is dus altijd geschakeld aan berouw
en bekering.

Colossenzen 3 :1 Indien gij dan met  Christus opgewekt zijt, zoekt de
dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand 
Gods. 3:2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.
3:3 Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met  Christus in
God. 3:4 Wanneer  Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij
met Hem  verschijnen in heerlijkheid.  3:5 Doodt dan de leden, die op
de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht,  boze begeerte en de
hebzucht, die niet anders is dan afgoderij, 3:6 om welke dingen de
toorn Gods komt. 3:7 Daarin hebt ook gij eertijds gewandeld, toen gij
erin leefdet.  3:8 Maar thans moet ook gij dit alles wegdoen: toorn,
heftigheid, kwaadaardigheid, laster en vuile taal uit uw mond. 3:9 Liegt
niet meer tegen elkander, daar gij de oude mens met zijn praktijken
afgelegd,  3:10 en de nieuwe aangedaan hebt, die vernieuwd wordt tot
volle kennis naar het  beeld van zijn  Schepper,

Onze oude natuur, ons vlees, zal altijd willen blijven zondigen. Maar
onze nieuwe natuur, onze geest, wil de wil van God doen.

In de bijbel wordt onze oude natuur “onbesnedenheid” genoemd en
onze nieuwe natuur “besnijdenis van het hart”.

Deze besnijdenis is een wonder van God, maar ook een beslissing
die wij moeten maken. Want aan de ene kant zegt God dat Hij ons
een besneden hart wil geven met het verlangen om zijn wil te doen,
maar aan de andere kant zegt God ook dat wijzelf de voorhuid van
ons hart moeten besnijden.

Colossenzen 2:11 In Hem zijt gij ook met een besnijdenis, die geen
werk van mensenhanden is, besneden door het afleggen van het
lichaam des vlezes, in de besnijdenis van Christus,

Jer 4:4  besnijdt u voor de Here en doet weg de voorhuid van uw hart,
gij mannen van Juda en inwoners van Jeruzalem, opdat mijn
gramschap niet uitsla als een vuur en onuitblusbaar brande om de
boosheid uwer handelingen.

Zoals het oudtestamentische verbond het teken van de besnijdenis had,
zo heeft het nieuwe verbond waarover de bijbel spreekt het teken van de
wedergeboorte, de geestelijke besnijdenis van het hart.

Hebreeen 8:10 Want dit is het verbond, waarmede  Ik  Mij verbinden zal
aan het huis   Israels na die dagen, spreekt de  Here: Ik zal mijn wetten
in hun verstand leggen, en Ik zal die in hun harten schrijven, en Ik zal hun
tot een God  zijn en zij zullen  Mij tot een volk zijn. 8:11 En niet langer
zullen zij een ieder zijn medeburger, en een ieder zijn  broeder leren,
zeggende: Ken de Here, want allen zullen zij  Mij kennen, van de kleinste
tot de grootste onder hen.  8:12 Want Ik zal genadig zijn over hun
ongerechtigheden, en hun zonden zal  Ik  niet meer gedenken. 8:13 Als
Hij spreekt van een nieuw {verbond, } heeft  Hij daarmede het eerste voor
verouderd verklaard. En wat veroudert en verjaart, is niet ver van 
verdwijning.

Het bewijs van wedergeboorte ligt hierin dat wij andere verlangens krijgen.

Zoals wij voor onze bekering hunkeren naar de zonde en hieraan verslaafd
zijn, zo zullen wij na de bekering en wedergeboorte het verlangen krijgen
God te zoeken en een relatie met Hem te hebben.

Wedergeboorte is dus een verandering van ons hart, meer nog een
vernieuwing van ons hart, door een wonder van genade door God in ons
bewerkt.Maar God zal ons nooit zomaar die verandering opleggen. Weder-
geboorte vindt dan ook alleen plaats wanneer iemand zich onder berouw
van zonden tot God bekeert.Op onze website kunt u meer over de bekering
lezen.

Graag willen wij u verder helpen of eventuele vragen beantwoorden.
Neemt u gerust contact met ons op.

bottom of page