top of page

 

Gegevens van de rechtspersoon
Naam rechtspersoon               Evangelie Gemeente De Deur Zoetermeer
Statutaire vestigingsplaats      Zoetermeer
Adres                                          Darwinstraat 12
                                                     2722 PX Zoetermeer
Website                                       www.dedeurzoetermeer.nl
KvK-nummer                             63357313
ANBI-instellingsnummer         855201915
Bestuurder                                 A. Thielman
Secretaris                                   H. Hersilia
Penningmeester                       P. Lobato

De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
 

Verslag van de activiteiten 2020

In 2020 heeft kerkgenootschap Evangeliegemeente De Deur Zoetermeer  verschillende activiteiten ontwikkeld om het doel van de gemeente, het bereiken van mensen met het Evangelie van Jezus Christus door ze in contact te brengen en te houden met God, te bereiken.

Ondanks de beperkingen die de Corona-pandemie na 15 maart 2020 met zich meebracht is de kerk gegroeid in aantallen en financien!

 We hebben sinds maart 2020 een eigen YouTube kanaaal: De Deur Zoetermeer en zijn zo gestart met het uitzenden van de diensten via Livestream. We hebben diverse activiteiten georganiseerd, waar wij vele nieuwe bezoekers hebben mogen ontmoeten, mede als gevolg van de diverse promotie activiteiten welke ondernomen zijn.Tevens zijn deze activiteiten bedoeld als opbouw en bemoediging van de locale gemeente. Teams uit onze gemeente hebben meerdere malen andere zustergemeenten ondersteund in 2020:  Breda,  Bergen op Zoom, Zaandam , Gouda., Amsterdam Zuidoost , Roosendaal en  Rotterdam Ijsselmonde.

Doel verwezenlijkt in het jaar 2020

Het betrekken van een eigen gebouw. Medio juni 2020 hebben we de sleutels ontvangen van het nieuwe kerkpand. Het moderniseren van het pand heeft de meeste financiele en tijdbelasting geplaats op de kerk. Per 1 juli 2020 zijn we gestart met de diensten en activiteiten aan de Darwinstraat 12.

 

Financiële paragraaf

In 2020 heeft Kerkgenootschap Evangeliegemeente De Deur Zoetermeer voor € 39.089,86(2019: € 30.250,54) aan baten ontvangen uit tienden, collectes en beloftegaven. De totale kosten bedroegen € 38.844,71 (2019; € 30.279,97). 

Het saldo over 2020 van € 245,15 positief (2019 € -29,43 negatief ) is toegevoegd aan het eigen vermogen van het 

kerkgenootschap per 31 december 2020.

               

Baten                                             2020               2019

opbrengsten uit collectes €   4.483,96 €    1.973,56

tienden                                € 18.428,57  € 13.181,98

pledge Ambstwoning       €    7.820,00  €    8.490,00

overig                                 €    3.465,00 €    3.000,00

pledge overig                    €    4.892,33 €    3.605,00

                                            € 39.089,86  € 30.250,54

Lasten                                                               2020               2019

Tienden/beloftegaven Moederkerk €    2.306,00 €    1.530,00

Huisvestingskosten                            € 11.846,20  €    7.108,52

Gift gastpredikers                               €    1.360,40 €    1.180,00

Verblijfkosten gastpredikers            €          77,25 €       132,25

onkostenvergoeding                         €    4.216,71 €    2.731,26

reiskostenvergoeding                       €       685,90 €    1.494,67

ambtswoning                                     €    7.826,94 €    8.404,93

gift voor wereldevangelisatie          €       700,00 €       700,00

gift conferentiekosten Zwolle         €    1.452,95 €    1.275,00

reclamekosten:

evangelisatie en kerkactiviteiten    €       260,64 €       392,40

vrijwilligersvergoeding                     €    3.400,00 €    3.000,00

kantoor administratiekosten          €       732,68 €       342,51

 - ict kosten                                        €       544,94 €       360,54

 - inventaris                                        €    2.658,10 €       206,49

vervoerkosten teams                       €                 -  €                 -  

prescott conferentie                                               €    1.421,40

overige kosten                                  €       776,00 €                 -  

som de lasten                                    € 38.844,71 € 30.279,97

saldo                                                   €       245,15 €        -29,43

Balans per 31 December 2020

Activa

vorderingen                €       0,-

liquide middelen       €      628,38

totaal Activa           €     628,38

Passiva

eigen vermogen vrij besteedbaar €       628,38

schulden €       0,-

Totaal Passiva €       628,38

 

 

Begroting 2021

Op voorspraak van de bestuurder is er voor 2021, evenals voor 2020, geen begroting vastgesteld. De inkomsten dekken in afdoende mate de vaste lasten van het kerkgenootschap. De resterende inkomsten zullen al naar gelang de noodzaak en inzichten van de voorganger en kerkenraad worden besteedt. 

Toekomstbeeld 2021 en verder

Sinds de oprichting van Kerkgenootschap Evangeliegemeente De Deur Zoetermeer in 2011 hebben alle activiteiten in het teken gestaan van het stabiel vestigen van de gemeente in lijn met de visie en missie van de fellowship. Het bestuur heeft de wens uitgesproken om dit op de korte en middellange termijn verder vorm te geven.

 

 

bottom of page