top of page

 

Gegevens van de rechtspersoon
Naam rechtspersoon               Evangelie Gemeente De Deur Zoetermeer
Statutaire vestigingsplaats      Zoetermeer
Adres                                          Dorpsstraat 18C
2712 AK Zoetermeer
Website                                       www.dedeurzoetermeer.nl
KvK-nummer                             63357313
ANBI-instellingsnummer         855201915
Bestuurder                                 A. Thielman
Secretaris                                   H. Hersilia
Penningmeester                       P. Lobato

De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
 

Verslag van de activiteiten 2019

In 2019 heeft kerkgenootschap Evangeliegemeente De Deur Zoetermeer  verschillende activiteiten ontwikkeld om het doel van de gemeente, het bereiken van mensen met het Evangelie van Jezus Christus door ze in contact te brengen en te houden met God, te bereiken.

Het kerkgenootschap heeft diverse muziekavonden en opwekkingsdiensten georganiseerd, waar wij vele nieuwe bezoekers hebben mogen ontmoeten, mede als gevolg van de diverse promotie activiteiten welke ondernomen zijn.

Tevens zijn deze activiteiten bedoeld als opbouw en bemoediging van de locale gemeente. Teams uit onze gemeente hebben meerdere malen andere zustergemeenten ondersteund in 2019: Hilversum, Breda, Amersfoort, Bergen op Zoom, Almere , Rijswijk, Almere Buiten, Leeuwaarden, Harderwijk,  Amsterdam Zuidoost , Schiedam en  Rotterdam Ijsselmonde.

Ook in het buitenland. In 2019 gingen we met een groep gelovigen uit de Zoetermeerkerk naar Lisboa- Portugal (februari 2019), London- Engeland (oktober 2019), Madrid- Spanje  (december 2019). 

Financiële paragraaf

In 2019 heeft Kerkgenootschap Evangeliegemeente De Deur Zoetermeer voor € 30.250,54(2018: € 25.189,88) aan baten ontvangen uit tienden, collectes en beloftegaven. De totale kosten bedroegen € 30.279,97(2018: € 24.851,94). 

Het saldo over 2019 van € -29,43 negatief (2018: € 337,94 positief) is toegevoegd aan het eigen vermogen van het 

kerkgenootschap per 31 december 2019.


                                                      Explotatie 2019         Explotatie 2018 
Baten:            
Opbrengsten uit collectes     €           1.973,56          €           2.210,88 
Tienden                                    €         13.181,98          €         10.829,00 
pledge Ambtswoning             €           8.490,00          €           8.640,00 
Overig                                       €           3.000,00          €           3.000,00 
pledge overig (Prescott/WE)  €           3.605,00          €               510,00 
Som der baten                         €         30.250,54          €         25.189,88 
           
Lasten:            
Tienden/beloftegaven Moederkerk    €           1.530,00          €           1.304,00 
Huisvestingskosten                                €           7.108,52          €           6.437,50 
Gift gastpredikers                                   €           1.180,00          €               700,00 
Verblijfkosten gastpredikers                 €               132,25          €               149,00 
Onkostenvergoedingen                         €           2.731,26          €           1.626,33 
Reiskostenvergoeding                           €           1.494,67          €           1.163,97 
Ambtswoning                                          €           8.404,93          €           8.591,31 
Gift voor Wereld evangelisatie             €               700,00          €                        -   
Gift Conferentiekosten Zwolle              €           1.275,00          €               625,00 
Reclamekosten:

Evangelisatie en kernactiviteiten         €               392,40          €               248,15 
Vrijwilligersvergoeding                          €           3.000,00          €           3.000,00 
Kantoor administratiekosten               €              342,51          €               304,39 
- ict kosten                                              €              360,54

- inventaris                                             €              206,49
Vervoerkosten teams                            €                        -            €               352,32 
Prescott conferentie                              €           1.421,40          €                        -   
Overige kosten                                       €                        -            €               349,97 
Som de lasten                                         €         30.279,97          €         24.851,94 
           
Saldo                                                       €               -29,43          €               337,94 
           
Balans per 31 december 2019            
                                                             
Activa                   
Vorderingen               €        0
Liquide middelen      €        446,68
Totaal Activa               €        446,68
           
Passiva                                                       
Eigen vermogen vrij besteedbaar           € 446,68
Schulden                                                      € 0   
Totaal Passiva                                             € 446,68

 

Begroting 2020

Op voorspraak van de bestuurder is er voor 2020, evenals voor 2019, geen begroting vastgesteld. De inkomsten dekken in afdoende mate de vaste lasten van het kerkgenootschap. De resterende inkomsten zullen al naar gelang de noodzaak en inzichten van de voorganger en kerkenraad worden besteedt. 

Toekomstbeeld 2020 en verder

Sinds de oprichting van Kerkgenootschap Evangeliegemeente De Deur Zoetermeer in 2011 hebben alle activiteiten in het teken gestaan van het stabiel vestigen van de gemeente in lijn met de visie en missie van de fellowship. Het bestuur heeft de wens uitgesproken om dit op de korte en middellange termijn verder vorm te geven.

bottom of page